Idr¾tsvejs profil

 

 

Specialp¾dagogiske indsatser pŒ Idr¾tsvej og Idr¾tsvej plus

Det er kendetegnende for alle specialp¾dagogiske indsatser pŒ Idr¾tsvej, at de tager afs¾t i barnet eller den unges individuelle kompetencer og vanskeligheder.

 

Barnet eller den unges behov og vilkŒr afg¿r karakteren af og indholdet i den konkrete specialp¾dagogiske indsats herunder individuelle mŒl- og handleplaner.

 

Der sker en l¿bende afstemning af de tilbud og indsatser, der er relevante for barnet eller den unge, efterhŒnden som barnet eller den unges behov og vilkŒr ¾ndrer sig.

 

Det er en v¾rdi pŒ Idr¾tsvej, at b¿rn og unge, der modtager en specialp¾dagogisk indsats, knyttes sŒ t¾t til almenomrŒdet som muligt, sŒ de l¾rer at begŒ sig i det almene, men under beskyttede rammer. MŒl om deltagelse i og overgang til en almen klasse indgŒr l¿bende i den faglige vurdering.

 

For¾ldrenes samarbejde, engagement og opbakning spiller en vigtig rolle for, at barnet eller den unge kan fŒ det st¿rste udbytte af den specialp¾dagogiske indsats.

 

bningstider

Idr¾tsvejs skoledag l¾gger fra 8 til 14. Derefter er der mulighed for fritidsordning fra 14 til 16. og/eller HUC (Ungdomsklub). S¾rligt for + pladserne er, at der kan s¾ttes resurser af til f.eks at f¿lge barnet til evt. fritidsaktiviteter. Dette vil dog kun v¾re muligt hvis det er en del af behandlingsindsatsen.

For pasning i skoleferien, skal barnet v¾re tilknyttet FO tilbud pŒ Gilbjergskolen.

 

Kontaktoplysninger

Gilbjergskolen, Idr¾tsvej

Afdeling Parkvej 101

3250 Gilleleje

Telefon: 72499100

 

Daglig ledelse: Distriktsskoleleder Anja Helmb¾k Horst og daglig p¾dagogisk leder Anders Frank ¯stergaard Pedersen.

 

MŒlgruppe

Gilbjergskolen, Idr¾tsvej, er et specialp¾dagogisk tilbud mŒlrettet b¿rn i hele skoleforl¿bet, der p.g.a. sv¾re sociale og f¿lelsesm¾ssige vanskeligheder ikke aktuelt kan profitere tilfredsstillende af undervisningen i et alment undervisningstilbud, ej heller med st¿tte.

 

MŒlgruppen har som udgangspunkt alderssvarende kognitive foruds¾tninger, men har behov for et mindre, overskueligt og forudsigeligt p¾dagogisk milj¿ for at kunne l¾re og udvikle sig bŒde fagligt og socialt.

MŒlgruppen kan profitere af at v¾re i et tilbud, der er knyttet til et alment p¾dagogisk milj¿. I mŒlgruppen indgŒr b¿rn og unge, der tidligere har oplevet eksklusion fra det almene l¾ringsmilj¿ og fra de sociale f¾llesskaber i skolen.

 

Organisation og ledelse

Tilbudet har kapacitet til ca. 40 b¿rn og unge fordelt i mindre grupper med ca 6 til 8 b¿rn i hver klasse. Tilbudet bestŒr af ca 16 medarbejder som primer er l¾rere og p¾dagoger, og 1 mellemleder

 

L¾rere og p¾dagoger i tilbudet modtager supervision fra psykologer fra P¾dagogisk Psykologisk RŒdgivning  (PPR). Ligeledes indgŒr relevante fagligheder fra PPR (psykolog, rŒdgiver, tale-h¿rep¾dagog, m.v.) i det enkelte ad hoc teams omkring barnet eller den unge.

Ad hoc teamet kan i tilknytning til undervisningen pŒ Gilbjergskolen, Idr¾tsvej, etablere behandling (+ pladser) til barnet eller den unge og/eller familien.

 

I tilbudet undervises i folkeskolens fag med et timetal svarende til folkeskolens timetal. I sammenh¾ng med undervisningstilbudet er der i eftermiddagstimerne etableret en specialp¾dagogisk fritidsordning. P¾dagogerne pŒ Gilbjergskolen, Idr¾tsvej indgŒr bŒde i undervisningsdelen og i den specialp¾dagogiske FO.

 

Tilbudet samarbejder med kurator, som fungerer som de unges UU-vejleder i forhold til praktik og plan for videre uddannelse.

 

Tilbudet er ledelsesm¾ssigt forankret hos distriktsskolelederen.

 

Visitation

Visitation til Gilbjergskolen, Idr¾tsvej, foregŒr via visitationsudvalget for b¿rne- og ungeomrŒdet med afs¾t i distriktsskolens skoleleders indstilling. Visitation f¿lger en f¾lles kommunal guide. Behandlingspladserne (Idr¾tsvej +) visiteres gennem PPR, P¾dagogisk, Psykologisk RŒdgivning og behandling.

 

Forud for indstilling til visitation foregŒr en afklaringsproces. Heri indgŒr bl.a. at:

áIndstillende skole har haft sagen igennem FKI udarbejdet en handleplan i henhold til vejledning

áI handleplanen indgŒr beskrivelser og evaluering af tidligere specialp¾dagogiske indsatser, en faglig vurdering samt en bredere beskrivelse af barnets kompetencer

áOpgaveansvarlig psykolog har lavet en p¾dagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af barnet eller den unge

áBarnet eller den unge og for¾ldre inddrages aktivt i afklaringen.

 

Revisitation

Skolens ledelse indstiller barnet pŒ Gilbjergskolen, Idr¾tsvej, til revisitation. I indstillingen indgŒr en p¾dagogisk-psykologisk vurdering (PPV).

 

Lovgrundlag

Tilbudet fungerer i henhold til Folkeskoleloven (LBK nr. 998 af 16/08/2010) ¤3 stk. 2, ¤20 stk. 2 og ¤22.

For vejledning i klager henvises til ¤51.

 

¯vrige regler:

Bekendtg¿relse om folkeskolens specialundervisning og anden specialp¾dagogisk bistand (BEK nr. 885 af 07/07/2010).

Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialp¾dagogisk bistand (VEJ nr. 4 af 21/01/2008).

 

P¾dagogisk profil

Tilbuddet skaber et milj¿, hvor barnet eller den unge kan f¿le sig tryg, trives og l¾rer at tro pŒ sig selv og indgŒ i f¾llesskabet. Gennem skolegangen pŒ Idr¾tsvej fŒr barnet eller den unge nye erfaringer med l¾ringssituationer, hvormed barnet eller den unge skaber en ny fort¾lling for sig selv og omgivelserne.

 

Der arbejdes med et individuelt tilrettelagte forl¿b, der kan tage h¿jde for barnet eller den unges s¾rlige aktuelle behov.

 

F¾lles for mŒlgruppen er behovet for tydelige rammer for at f¿le sig trygge og i trivsel og for dermed at v¾re i stand til at l¾re. Dette im¿dekommes bl.a. ved at dagens program gennemgŒs i detaljer hver morgen.

 

Gilbjergskolen, Idr¾tsvej, er indrettet i forskellige dom¾ner, som hver udtrykker klare forventninger. Dette hj¾lper til at mindske tvivl og afledning hos b¿rnene og de unge. Hver arbejdsplads er desuden indrettet efter barnet eller den unges individuelle behov.

 

Tilrettel¾ggelsen af undervisningen for barnet eller den unge tager udgangspunkt i "zonen for n¾rmeste udvikling" og barnets foretrukne tilgang til l¾ring. Det betyder, at barnet eller den unge arbejder med at bygge videre pŒ det, han eller hun allerede mestrer og l¾re noget nyt, der ligger i forl¾ngelse af dette.

 

I tilbuddet er der s¾rligt fokus pŒ at underst¿tte udviklingen af b¿rnene og de unges sociale kompetencer, herunder at kunne se sig selv som en del af f¾llesskabet, udvikle og fastholde venskaber samt op¿ve evnen til at m¾rke og give udtryk for egne og andres behov. I eftermiddagstimerne er der s¾rligt fokus pŒ arbejdet med det sociale.

 

Fagligt fokuserer tilbuddet prim¾rt pŒ grundl¾ggende f¾rdigheder i dansk, matematik og engelsk. For de mindre b¿rn er der ogsŒ undervisning i billedkunst og natur/teknik, og for de ¾ldre er der mulighed for at komme i praktik. Med udgangspunkt i barnets eller den unges individuelle handleplan, er der mulighed for at indgŒ i undervisning i s¾rlige fag i en almenklasse. Folkeskolens afgangspr¿ve kan indgŒ i relevant omfang og i relevante fag, ud fra en konkret vurdering i den unges individuelle handleplan.

 

I tilbuddet arbejdes der mŒlrettet pŒ, at barnet eller den unge inkluderes i en almenklasse i undervisningen og/eller i den almene FO i fritiden. Inkluderingen indgŒr i barnet eller den unges individuelle handleplan og kan ske i fŒ timer, enkelte fag eller i st¿rre omfang frem mod, at barnet eller den unge udsluses til almenmilj¿et.

 

Den p¾dagogiske tilgang og tilrettel¾ggelsen af undervisningen er inspireret af den systemiske narrative metode. Ny autoritet. Neuroaffektiv udviklingspsykologi, Socialt tr¾ning, Mindfulness mm.

 

Varighed og kobling til det almene

Der arbejdes med inklusion i almenklasse og Gilbjergskolens almene fritidsordningstilbud i takt med det enkelte barns udvikling og behov.

 

Et barn eller en ung udsluses hurtigst muligt til almenomrŒdet, nŒr barnet eller den unges sociale og f¿lelsesm¾ssige vanskeligheder ikke l¾ngere er en barriere for barnets udvikling og trivsel i det almene skolemilj¿.

 

MŒl for tilbuddet

Alle de specialp¾dagogiske indsatser og tilbud tager udgangspunkt i barnet eller den unges s¾rlige resurser og udfordringer. Undervisningen tilrettel¾gges i overensstemmelse med barnet eller den unges individuelle handleplan og de mŒl, som handleplanen aktuelt beskriver.

 

Det et mŒl at sikre h¿j kvalitet i de specialp¾dagogiske indsatser og tilbud. For Gilbjergskolen, Idr¾tsvej g¾lder f¿lgende mŒl:

áat alle b¿rn og unge opnŒr sociale kompetencer, der s¾tter dem i stand til at indgŒ i f¾llesskaber

áat alle b¿rn og unge opnŒr faglige kompetencer i toppen af deres potentiale

áat alle b¿rn og unge inkluderes i videst muligt omfang i almenomrŒdets undervisning og/eller FO

áat alle b¿rn overgŒr til almenklasses eller mindre vidtgŒende skoletilbud

áat flest muligt af afgangseleverne afl¾gger afgangspr¿ve i et eller flere fag

áat alle afgangselever overgŒr til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

 

For¾ldresamarbejde

Gilbjergskolen, Idr¾tsvej, har et gensidigt forpligtende for¾ldresamarbejde.

 

Lige som skolens ¿vrige klasser er der valgt kontaktfor¾ldre fra tilbuddet, som bŒde har t¾t kontakt til skolebestyrelsen og bidrager til trivsel gennem bŒde sociale og faglige arrangementer.

Samarbejdet mellem tilbuddet og for¾ldrene er ud over skole-hjem samtaler og for¾ldrem¿der udvidet med statusm¿der omkring skoletilbuddet til barnet eller den unge, hvor for¾ldrene og barnet eller den unge inddrages aktivt i udformningen og evalueringen af barnet eller den unges individuelle handleplan.

For nogle b¿rn eller unge varetages for¾ldrenes rolle i forhold til det specialp¾dagogiske tilbud af plejefor¾ldre, bedstefor¾ldre eller andre voksne, som tager vare pŒ og er de prim¾re omsorgspersoner for barnet eller den unge.

 

Fritidsordning

B¿rn i tilbuddet kan tilmeldes Gilbjergskolens FO.

 

Afh¾ngig af barnets eller den unges individuelle handleplan, vil det enkelte barn eller unge indgŒ i det s¾rligt tilrettelagte FO-tilbud eller blive integreret i Gilbjergskolens almene FO.

 

Inklusion er et s¾rligt fokus i den almene FO. Her arbejdes med, at b¿rnene og de unge fra Idr¾tsvej bliver m¿dt positivt af b¿rn og medarbejdere i FO'en.

 

Behandlingspladser (+ pladser)

Idr¾tsvej + er et tilbud til b¿rn, der har behov for behandling. Behandlingen er en palet af tilbud, barnet skal gennemgŒ. Eksempelvis: Kreative aktiviteter, idr¾t Ð sv¿mning, neuroaffektiv regulering, mentalisering, social tr¾ning, afsp¾nding, kulturelle aktiviteter, musik og familiearbejde. Programmet giver b¿rnene de redskaber, de skal have for at indgŒ bedst muligt i f¾llesskabet.

 

Behandling er integreret i tilrettel¾ggelsen af elevens skema som d¾kker tidsrummet 8-16. Samtidig er der lagt v¾gt pŒ t¾t relationsarbejde i det omfang, eleven kan honorere.

Det prioriteres, at undervisningen foregŒr ud fra princippet om den n¾rmeste zone for udvikling Ð ligesom behandlingsindsatsen er specifikt tilrettelagt efter elevens behov og potentiale for udvikling.

 

Samarbejdet med familierne besluttes altid pŒ behandlingsplansm¿der, hvor hele netv¾rket deltager.

 

Dvs. at ansvaret for behandling, altid ligger hos familien og det professionelle netv¾rk: Skole (personale og ledelse), familierŒdgiver, psykolog og evt. ad hoc personer.

 

Der er tilknyttet ekstra resurser til pluspladserne, som gŒr til:

 

Ekstra personaleresurser til at skabe et stressreduceret l¾ringsmilj¿

MŒlrettet kulturelle oplevelser med henblik pŒ almendannelse

1:1 forl¿b som er tilrettelagt via behandlingsplanen

Resurser til et meget t¾t for¾ldresamarbejde, hvor der bliver afholdt 2 status og 1 skole-hjemm¿der om Œret.

Theraplay forl¿b

 

Transport

B¿rn og unge, der er henvist til f¾lles kommunalt specialtilbud pŒ en anden skole end distriktsskolen, vil fŒ tilbudt transport efter g¾ldende regler. K¿rsel vil v¾re til og fra et opsamlingssted i n¾rheden af bop¾len og undervisningstilbuddet. Tilrettel¾ggelsen af transporten beror pŒ en konkret vurdering og indt¾nkes i den samlede handleplan for barnet (Folkeskoleloven (LBK nr. 998 af 16/08/2010) ¤ 26 stk. 6).